Privacybeleid

/Privacybeleid
Privacybeleid 2018-05-22T09:24:51+01:00

Hoe en waarom verzamelt Buurtvaders Lelystad persoonsgegevens?

Buurtvaders Lelystad verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen Buurtvaders Lelystad en een (potentiele) klant of aan de situatie dat een (potentiele) klant een mailtje stuurt aan Buurtvaders Lelystad.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Buurtvaders Lelystad zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Buurtvaders Lelystad vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na lezing van dit Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Buurtvaders Lelystad. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van de contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Wie is Buurtvaders Lelystad precies?

Buurtvaders Lelystad geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39093203, gevestigd aan de Grutterswal 112 te Lelystad, bereikbaar op telefoonnummer 06-12594396 en per mail op info@buurtvaders-lelystad.nl

Heeft Buurtvaders Lelystad een Functionaris Gegevensbescherming?

Buurtvaders Lelystad heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Zij heeft wel een medewerker aangewezen die als eerste aanspreekpunt geldt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens. Het betreft de heer A. Hansali. Het volledige adres vindt u onderaan dit beleid.

Welke persoonsgegevens verwerkt Buurtvaders Lelystad en waarom doet zij dat?

Buurtvaders Lelystad verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die zij verwerkt zijn Identificatiegegevens (naam, mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, kvk-nummer), Locatiegegevens (post- en/of vestigingsadres) en Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens). Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten Buurtvaders Lelystad en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de wensen van de klant en het opstellen van een offerte. Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld om periodiek overleg over de voortgang of aan XXXXXXXX Het derde hoofddoel is om facturatie van de werkzaamheden c.q. dienstverlening mogelijk te maken, alsook om betaling (en desnoods incasso) te faciliteren. Het laatste hoofddoel is om de klant te kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant voor hem of haar kunnen zijn.

Mág Buurtvaders Lelystad die gegevens verwerken?

Buurtvaders Lelystad verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaats wordt of als Buurtvaders Lelystad zelf een bestelling plaatst. Verder verwerkt Buurtvaders Lelystad persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor Buurtvaders Lelystad redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt Buurtvaders Lelystad in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus

  1. dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
  2. Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Buurtvaders Lelystad (of een derde)
  3. Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking

Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor Buurtvaders Lelystad noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren, zij kan geen XXXXXXXX enz. zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. Buurtvaders Lelystad meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat Buurtvaders Lelystad uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Buurtvaders Lelystad neemt dat daarom tot uitgangspunt. Ten tweede het feit dat Buurtvaders Lelystad de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt Buurtvaders Lelystad alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

Buurtvaders Lelystad zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers heeft Buurtvaders Lelystad overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals Buurtvaders Lelystad zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen.
Buurtvaders Lelystad beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Zij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met (een andere) medewerker van de klant of met een partijen die in een directe relatie staan tot de klant.

Blijven de persoonsgegevens in Europa?

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. Buurtvaders Lelystad geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europe. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

Buurtvaders Lelystad bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat Buurtvaders Lelystad heeft opgesteld.
Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Buurtvaders Lelystad allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Buurtvaders Lelystad waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft Buurtvaders Lelystad zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookiebeleid (zie elders op deze website).

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij Buurtvaders Lelystad een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Buurtvaders Lelystad uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
Buurtvaders Lelystad
De heer A. Hansali, Grutterswal 112, 8223 AE Lelystad, 06-12594396, info@buurtvaders-lelystad.nl.
Buurtvaders Lelystad zal binnen een maand reageren op uw bericht.
Als u meent dat Buurtvaders Lelystad handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Is er bij Buurtvaders Lelystad sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij Buurtvaders Lelystad geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Wat moet ik nog meer weten?

  1. Om een deugdelijk privacybeleid te kunnen voeren, heeft Buurtvaders Lelystad een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met deze Privacy Statement onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.
  2. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Buurtvaders Lelystad passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Buurtvaders Lelystad beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.
  3. Het privacybeleid van Buurtvaders Lelystad ziet ook op zaken die los staan van haar relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens van XXXXXXXX.
  4. Buurtvaders Lelystad zorgt ervoor dat al haar medewerkers bekend zijn met haar privacybeleid en dat zij ook doordrongen zijn van het belang daarvan. Alle werknemers zijn verplicht om persoonsgegevens geheim te houden.
  5. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Buurtvaders Lelystad heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie dd 18 mei 2018.